Jak grać na Forex i CFD z lewarowaniem 1:100 – 1:500?

392

Dziś dowiesz się, jak grać na Forex i CFD z wysoką dźwignią finansową. Przez ostatnie lata, rynek Forex i kontrakty różnic kursowych CFD cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów. Traderzy doceniali przede wszystkim możliwości jakie oferuje ten rynek – inwestowanie niezależnie od panujących na rynku trendów dzięki zawieraniu zarówno długich, jak i krótkich pozycji, niskie koszty transakcyjne i coś, co do niedawna wydawało się być immanentną cechą rynku Forex i kontraktów CFD – wysoka dźwignia finansowa, czyli lewar.

Obowiązujące od 1. sierpnia 2018 roku regulacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA, European Securities and Markets Authority) ustaliły maksymalny poziom dźwigni na Forex na 1:30, a dla innych klas aktywów jeszcze niższy poziom lewarowania – 1:20 dla kontraktów indeksowych, a 1:2 dla kontraktów na kryptowaluty. Wielu inwestorów zadało sobie wtedy pytanie, czy jest to koniec rynku Forex jaki znamy i do jakiego zdążyliśmy się przyzwyczaić? Czy może jest szansa, aby dalej grać na Forex i CFD z lewarem 1:100, a nawet 1:500?

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakt różnicy kursowej, kontrakt różnic kursowych, kontrakt na różnice kursowe lub po prostu kontrakt CFD (ang. Contract for Difference) to umowa pomiędzy dwiema stronami – wystawcą i nabywcą kontraktu – zobowiązująca strony do pieniężnego rozliczenia różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia takiego kontraktu. Kontrakt CFD zalicza się do instrumentów pochodnych – tak zwanych derywatów (ang. derivatives) – co oznacza, iż kurs kontraktu zależy od ceny instrumentu – tak zwanego instrumentu bazowego – na który ten kontrakt jest wystawiony. Przykładowo, wartość kontraktu CFD na ropę naftową uzależniona jest od aktualnej ceny ropy naftowej na rynku. Kontrakt CFD na parę EURPLN zależy od aktualnego kursu euro w stosunku do polskiego złotego. Co istotne, kontrakt CFD jest jedynie instrumentem spekulacyjnym – nie stajemy się właścicielem aktywa, na którym dokonujemy transakcji – rozliczamy jedynie różnicę pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia kontraktu.

Kontrakty CFD – jako instrumenty pochodne – oferują możliwość partycypowania zarówno we wzrostach, jak i spadkach cen instrumentu bazowego. Jeżeli inwestor oczekuje, iż cena danego aktywa wzrośnie np. złota, może kupić kontrakt CFD na złoto – mówi się wtedy, że inwestor zajmuje długą pozycję w złocie lub nawet bardziej kolokwialnie – jest długi w złocie. Jako, że kontrakty CFD w założeniu rozliczają jedynie różnicę pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu, oznacza to, że jeżeli inwestor dobrze przewidział rozwój sytuacji na rynku – cena pójdzie w górę – cena zamknięcia będzie wyższa od ceny otwarcia, a inwestor odnotuje zysk. Jeżeli miałaby miejsce sytuacja odwrotna tj. cena złota spadłaby, a inwestor posiadałby długą pozycję w złocie – miałby kupiony kontrakt CFD na złoto – cena zamknięcia byłaby niższa od ceny otwarcia, a inwestor odnotowałby stratę.

Kontrakty różnic kursowych pozwalają również zajmować pozycję w oczekiwaniu na spadek ceny instrumenty bazowego kontrakty CFD. Jeżeli inwestor oczekuje, iż cena danego aktywa np. niemieckiego indeksu DAX spadnie, może sprzedać kontrakt CFD na DAX – mówi się wtedy, że zajmuje krótką pozycję na kontrakcie lub jest krótki w DAXie. Jeżeli przewidywania inwestora sprawdzą się i kurs kontraktu CFD na DAX spadnie, inwestor odnotuje zysk – cena zamknięcia kontraktu będzie bowiem niższa od ceny jego otwarcia. Jeżeli miałaby miejsce sytuacja odwrotna tj. kurs indeksu wzrósłby, inwestor odnotowałby stratę – cena zamknięcia byłaby wyższa od ceny otwarcia.

Co to jest dźwignia finansowa (lewar) na Forex i CFD?

Nieodłączną cechą kontraktów różnic kursowych, jako instrumentów pochodnych, jest dźwignia finansowa, czyli tak zwany lewar lub lewarowanie. Kontrakty CFD to instrumenty finansowe funkcjonujące w oparciu o depozyt zabezpieczający (ang. margin trading). Oznacza to, że inwestor dokonujący transakcji na kontraktach CFD nie musi wnosić pełnej kwoty, która wynikałaby z wartości kontraktu.

Dla przykładu, jeżeli inwestor handluje z dźwignią finansową równą 1:10, oznacza to, iż w celu otwarcia zlecenia będzie musiał wnieść i utrzymać depozyt zabezpieczający wynoszący jedynie 10% wartości kontraktu. Jeżeli kontrakt CFD ma wartość 100 000 EUR, inwestor będzie musiał posiadać na rachunku jedynie 10 000 EUR. Analogicznie wyglądać będzie sytuacja przy dźwigni 1:100 – wtedy od inwestora wymagane będzie utrzymywanie jedynie 1% depozytu zabezpieczającego transakcję. Dla wspomnianego wyżej przykładu – kontraktu o nominale 100 000 EUR wystarczy, aby inwestor posiadał na rachunku jedynie kwotę 1000 EUR.

Co oznacza w praktyce inwestowanie na Forex z wysokim poziomem dźwigni? Jako, że pozycja rynkowa może przekraczać sto (dźwignia Forex 1:100) lub nawet pięćset (dźwignia Forex 1:500) razy stan środków na rachunku inwestora, zarówno potencjalne zyski, jak i straty będą zwielokrotnione zgodnie z wysokością dźwigni. Teraz już wiesz, jak grać na Forex i CFD z dźwignią finansową.

Wracając do poprzedniego przykładu, pracując na rynku z dźwignią 1:100, inwestor posiadając na rachunku jedynie 1000 EUR może otworzyć pozycję rynkową o wartości przekraczającej jego kapitał 100-krotnie np. pozycję 1 lota na parze EURUSD równą 100 000 EUR . Posiadanie tak dużej pozycji rynkowej przy niewielkim depozycie na rachunku brokerskim prowadzi do sytuacji, w której nawet niewielki ruch na rynku powoduje istotne zmiany na rachunku inwestora. W powyższym przykładzie, zmiana kursu pary walutowej EURUSD z poziomu 1.1500 na 1.1600, czyli zaledwie 100 pipsów spowoduje – w zależności od zajętej pozycji i kierunku zmiany ceny – zysk lub stratę w wysokości 1000 USD. Oznacza to, że w krótkim czasie inwestor może praktycznie podwoić swój rachunek lub stracić wszystkie zainwestowane środki. Dlatego też, dźwignię finansową należy wykorzystywać niezwykle ostrożnie, przykładając najwyższą uwagę do mechanizmów zarządzania kapitałem i ryzykiem.

Jaki poziom dźwigni na Forex wybrać?

Regulacje ESMA, wdrożone 1. sierpnia 2018 roku i wprowadzające limity dźwigni finansowej dla brokerów zarejestrowanych w UE, mają za zadanie zapewnić wyższy ogólny poziom ochrony klienta detalicznego. Czy wprowadzenie limitu dźwigni na Forex na poziomie 1:30 będzie lepiej chronić interes klienta? Czy inwestorzy przestaną tracić pieniądze na Forex dzięki obniżce dźwigni? Rozważając, jak grać na Forex i CFD skutecznie, pojawia się duży znak zapytania. Dlaczego? Gdyż w przeważającej liczbie przypadków, straty powodowane są zajmowaniem przez inwestorów zbyt dużych pozycji rynkowych. Spójrzmy na dwa poniższe przykłady.

Inwestor posiada na rachunku kwotę 5000 EUR i inwestuje z dźwignią 1:100. Oznacza to, że pozycje rynkowe otwiera z wymogiem wniesienia jedynie 1% depozytu zabezpieczającego. Strategia inwestycyjna, którą inwestor stosuje zakłada, że inwestuje on z wielkością transakcji równą 0.1 lota. Drugi inwestor pracuje na takim samym kapitale 5000 EUR, jednakże inwestuje z dźwignią 1:30. Mniejsza dźwignia oznacza, że potrzebuje on 3.33% kapitału dla otwarcia i utrzymania pozycji. Inwestor ten, nie stosuje profesjonalnych mechanizmów zarządzania kapitałem i ryzykiem, a jego pozycje rynkowe często osiągają nominał 0.3, 0.5, a nawet 1 lota. Który z tych inwestorów inwestuje w sposób bardziej ryzykowny? Mimo, że inwestor pierwszy pracuje na wyższej dźwigni, nie wykorzystuje jej w pełni, gdyż inwestuje stały nominał transakcji 0.1 lota. Inwestor drugi, mimo niższej dźwigni na rachunku, podejmuje większy ryzyko, gdyż pracuje na wyższych nominałach transakcji. Wpływ transakcji o nominale 1.0 lota na rachunek inwestora jest dziesięciokrotnie większa niż transakcji o nominale 0.1 lota, niezależnie od stosowanej na rachunku dźwigni. Jesli nie wiesz jeszcze, jak grać na Forex i CFD oraz co to Lot na rynku Forex, przeczytaj koniecznie ten artykuł.

Jaki poziom dźwigni na Forex należy zatem wybrać? Decyzję tę, każdy z inwestorów powinien podjąć samodzielnie. Wysoki poziom dźwigni – mimo, że sam w sobie nie niesie dodatkowego ryzyka – może niejako „kusić” inwestora do wykorzystania dźwigni w pełni i dążenia do otwierania pozycji za całość posiadanego na rachunku kapitału tzw. all in. Jeżeli inwestor nie potrafi odpowiednio zarządzać kapitałem i ryzykiem, a co najważniejsze – podejmuje emocjonalne decyzje – wyższy poziom dźwigni na rachunku nie będzie dla niego wskazany. Na wysokim lewarowaniu mogą pracować doświadczeni inwestorzy i profesjonaliści, którzy kontrolują swoje emocje, realizowany przez nich proces inwestycyjny jest przemyślany i konsekwentnie realizowany oraz wiedzą jak grać i zarabiać na Forex i CFD.

Jak grać na Forex i CFD z dźwignią wyższą niż 1:30?

Jeżeli inwestor rozumie działanie dźwigni finansowej i jest w stanie ją wykorzystać do maksymalizacji swojego zwrotu na inwestycji, zapewne poszukuje brokera, który zapewni mu poziom lewarowania wyższy niż maksymalny w Unii Europejskiej tj. 1:30. Na rynku dostępnych jest wiele podmiotów świadczących usługi dostępu do rynku Forex, brokerów zarejestrowanych często w niezwykle egzotycznych miejscach jak Belize czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Zapewne są to wspaniałe miejsca do odwiedzenia turystycznie, ale czy na pewno będzie to dobre i przede wszystkim – bezpieczne – miejsce dla naszych pieniędzy? Brokerzy offshore nie są regulowani przez respektowany nadzór finansowy, a co za tym idzie, nie mamy żadnej pewności, czy działają zgodnie z prawem. Co więcej, nie oferują żadnych gwarancji wypłaty środków w przypadku bankructwa brokera. Dlatego skłaniamy się do inwestowania z brokerami z reputowanych jurysdykcji, będących pod nadzorem solidnego regulatora.

Do takich brokerów zaliczyć należy Dukascopy Bank – brokera z siedzibą w Szwajcarii, będącego pod nadzorem szwajcarskiego regulatora rynków finansowych FINMA (ang. Swiss Financial Market Supervisory Authority). Jako, że brokerzy rynku Forex w Szwajcarii muszą posiadać licencję bankową, depozyty klientów Dukascopy Bank są doskonale chronione i gwarantowane przez szwajcarski system rekompensat do kwoty 100 000 CHF. Co więcej, Szwajcaria nie jest częścią Unii Europejskiej, dzięki czemu nie jest zobligowana do stosowania regulacji ESMA dotyczących dźwigni finansowej. Oznacza to, że klienci Dukascopy Bank mogą inwestować na rynku Forex z maksymalną dźwignią nawet 1:200. Jeżeli dodamy do tego szeroką ofertę produktową zawierającą między innymi kontrakty na Forex, indeksy czy towary, niskie spready i prowizje oraz intuicyjne platformy [glossary]MetaTrader[/glossary] i JForex, otrzymujemy sprawdzonego partnera dla naszych inwestycji. Dukascopy Bank oferuje bezpłatne demo, które pozwoli sprawdzić warunki brokera w praktyce. Teraz już wiesz, jak grać na Forex i CFD z wyższą dźwignią. Ale może być jeszcze lepiej…

Drugim z brokerów, którego warto wziąć pod uwagę planując inwestycje na rynku Forex z wysoką dźwignią 1:500 jest australijski broker IC Markets. IC Markets jest brokerem regulowanym – posiada licencję na wykonywanie działalności inwestycyjnej wydaną przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ang. Australian Securities and Investments Commission). ASIC jest gwarantem przestrzegania przez brokerów przepisów prawa i zgodności z lokalnymi regulacjami, dzięki czemu klient ma pewność, że IC Markets to solidny partner w inwestycjach. O zaufaniu klientów do IC Markets mogą świadczyć realizowane przez brokera obroty, które w maju 2018 roku osiągnęły najwyższą wartość w historii równą 447 miliardów dolarów. IC Markets oferuje maksymalnie dźwignię 1:500, spready rozpoczynające się od 0.0 pipsów i niezwykle niskie wartości prowizji. Platformy transakcyjne MetaTrader 4 oraz cTrader w ofercie IC Markets są doskonale znane i cenione na rynku za swoją funkcjonalność, łatwość obsługi oraz otwartość na rozwiązania algo i Expert Advisor. Bezpłatne demo w IC Markets doskonale pokazuje, z jak solidnym brokerem mamy do czynienia oraz jak grać na Forex i CFD.